Naše služby

Průmyslové podlahy 

Tyto podlahy nacházejí uplatnění ve výrobních a skladových provozech, dílnách, velkoobchodech, logistických a obchodních centrech, parkovacích plochách. Splňují nejnáročnější podmínky na provoz. Jsou navrženy tak, aby odolávaly statickému i dynamickému zatížení a jejich povrch musí dlouhodobě vykazovat minimální opotřebení. Dimenzování nosné desky tj. určení tloušťky desky, třídy betonu, způsobu jejího vyztužení, rozvržení smršťovacích a dilatačních spár a dovyztužení v místech koncentrace namáhání (sloupy, šachty, rohy, vjezdy) v závislosti na volbě druhu nosné desky (řezané nebo bezespáré), se provádí na základě statického výpočtu vycházejícího z provozního zatížení a z vlastností podkladních vrstev. 

Podlahy se vsypy

Jsou tvořeny betonovou nosnou deskou s integrovanou povrchovou obrusuvzdornou vrstvou. Na povrch betonové desky se v průběhu tuhnutí rovnoměrně nanese suchá směs na cementové bázi („vsyp“ – jeho kvalita a množství se řídí požadavky na obrusuvzdornost a barevnost podlahy). Povrch podlahy se pak dále zpracovává strojním hlazením. Podlaha má vysokou odolnost proti obrusu a zvýšenou povrchovou pevnost. Celková tloušťka otěruvzdorné vrstvy je až 2,5 mm. Podlahy se vsypy se realizují převážně v přírodní šedé barvě (barva betonu). Vrstvu vsypu lze na základě požadavků zákazníka probarvit do zvoleného barevného odstínu. Konečná barevnost podlahy je vždy tvořena kombinací barevného vsypu s odstíny šedé, což může být v provozech se zvýšeným estetickým vzhledem nevýhoda.

Podlahy se vsypy - potěry

jsou vhodnou variantou podlah ve výrobních a skladovacích prostorech, dílnách, velkoobchodech, na hromadná parkoviště a parkoviště obytných budov, v logistických a obchodních centrech a všude tam, kde je požadován zatížitelný podlahový systém s trvanlivým, hladkým a houževnatým povrchem s přirozenou nekluzností a zvýšenou odolností proti vsakování olejů a tuků. Vyznačují se vysokou životností a splňují i vyšší estetické nároky. Na povrch zavadlé, předem srovnané a zhutněné betonové desky se rozprostře rozmíchaná směs s vodou v předepsané tloušťce. Tato metoda se nazývá "živý do živého" („wet to wet“). Následně se povrch hladí pomocí rotačních hladiček dle postupného tvrdnutí. Výsledkem je monolitická podlahová konstrukce, která má nadstandardní odolnost v obrusu, vysokou pevnost v tlaku a stejnobarevnost. Finální tloušťka otěruvzdorné vrstvy je až 8 mm.

Komunikace, venkovní plochy

musí dlouhodobě odolávat intenzivnímu mechanickému zatížení a klimatickým změnám za spolupůsobení rozmrazovacích prostředků. Dimenzují se podle statického i dynamického zatížení, jejich povrch musí dlouhodobě vykazovat minimální opotřebení a musí odolávat mrazovým cyklům. Důležitým faktorem, který ovlivňuje podstatnou měrou životnost komunikací, je zvolení vhodné betonové směsi. Pro zlepšení vlastností silně mechanicky namáhaných komunikací je vhodné použít rozptýlenou výztuž z nekorodujících materiálů, umělohmotných vláken. Po uložení směsi, srovnání a zhutnění se povrch upravuje strojním hlazením s následným strukturováním povrchu.

 

Bytové podlahy 

Bytová podlaha je podlahová konstrukce, která musí splňovat parametry pro bezprostřední realizaci finálních nášlapných vrstev bez dalších povrchových úprav. Součástí podlahové konstrukce mohou být tepelně izolační vrstvy nebo izolační vrstvy proti kročejovému hluku, apod. Naše společnost zhotovuje tyto podlahové konstrukce v souladu s nejmodernějšími trendy v bytové výstavbě.

Cementový potěr - mazanina

Materiál nosné vrstvy tvoří směs cementu, kameniva s vhodnou křivkou zrnitosti (obvykle do 8 mm) a vody. Pro zlepšení kvality je možno přidat i vhodné plastifikátory, pomocná pojiva resp. rozptýlenou výztuž. Rozptýlená výztuž omezuje vznik smršťovacích trhlin během tuhnutí a zrání. Maximální plošná únosnost potěrů (při vyztužení sítí Kari) je až 10 kN/m2. Podstatný vliv na únosnost podlahy má i celé podlahové souvrství (tj. nosná podkladní deska, izolace proti vlhkosti, tepelná nebo kročejová izolace). Díky malému obsahu záměsové vody, lze finální nášlapné vrstvy realizovat poměrně brzy po položení potěru. Přidáním vhodných plastifikátorů a chemických přísad lze zrání a vysychání potěru podstatně urychlit. Z cementového potěru, který je modifikován speciální přísadou, lze realizovat i nosné desky vytápěných podlah.

Anhydritové podlahy

Anhydrit je čerstvá samonivelační potěrová směs na bázi síranu vápenatého (anhydritu), plniva, přísad a vody. Při vytvrzování potěru dochází k tvorbě krystalové struktury. Relativně velké a kompaktní krystaly se mezi sebou celoplošně spojují, a tak vzniká jen minimální množství dutých prostorů. Díky této struktuře dosahují anhydritové potěry vysokých pevností. Skladba potěru je homogenní v celé tloušťce a není nutné dilatovat jednotlivé topné okruhy. U hotových podlah z anhydritových potěrů se dosahuje rovinatost ± 2 mm/2m a není nutné je dále vyrovnávat pro pokládku finálních nášlapných vrstev. Samonivelační anhydritové směsi díky vynikající zpracovatelnosti umožňují denní výkon až 1500 m2. Jelikož se jedná o mokrou technologii a vrstva desky je velmi kompaktní, vysychání je pomalé. Po 28 dnech za normálních podmínek dosahuje cca 4%. Z důvodu dobré tepelné vodivosti jsou velmi vhodné pro systémy podlahového vytápění.

Samonivelační betonový potěr

Rozvoj oblasti stavební chemie používané při výrobě betonových směsí v poslední době umožňuje výrobu tzv. samohutnitelných betonů. Tyto betony jsou používány i pro provádění nosných desek podlah v bytové výstavbě. Jedná se o novou technologii provádění podlah, kdy se pro výrobu potěrů využívá přísad superplastifikátorů. Betonový potěr má vysokou tekutost, dokáže se srovnat téměř sám a umožňuje aplikaci bez nutnosti strojního hutnění. Použití superplastifikátorů a dalších přísad, které omezují smrštění betonu, lze dosáhnout snížení obsahu jemných částic ve směsi a beton je tak daleko méně náchylný na tvorbu trhlin. Z důvodu nižšího smrštění je minimalizována i deformace podlahových desek. U hotových podlah ze samonivelačních betonových potěrů lze dosáhnout rovinatost ± 2 mm/2m a není nutné je dále vyrovnávat pod finální nášlapné vrstvy. Vynikající zpracovatelnost umožňuje i denní výkon až 1500 m2. U podlahového vytápění se doporučuje desku vyztužit kari sítí. Podlahová deska má vysokou pevnost a je velmi kompaktní.

 

Syntetické podlahy

Syntetické (epoxidové, polyuretanové) podlahy splňují nejnáročnější požadavky kladené na finální nášlapné vrstvy průmyslových i bytových podlah. Mohou být realizovány jako nové finální nášlapné vrstvy ve výrobních a skladovacích halách, v potravinářském, farmaceutickém a automobilovém průmyslu, v laboratořích, nemocnicích, dílnách, obchodech, na hromadných parkovištích a parkovištích obytných budov, v logistických a obchodních centrech. Široké uplatnění mají i při rekonstrukcích a sanacích poškozených podlah. Kromě svých vynikajících fyzikálních a mechanických vlastností působí i velmi esteticky. Mohou být realizovány na betonové podlahy (i zaolejované), podlahy pokryté dlažbou, podlahy s poškozenými syntetickými povrchy, parkety apod. Díky svým vlastnostem mohou tvořit i finální povrch pojížděných střech. Jsou pružné, vodotěsné, odolné proti působení chemikálií, rozpouštědel, odolné proti ropným produktům. Jsou dobře čistitelné, hygienické a odolávají i agresivním čistícím prostředkům a UV záření. Tyto podlahy se realizují převážně jako vícesložkové podlahové systémy na bázi syntetických pryskyřic. Obsahují tekutou a sypkou složku. Před aplikací se zpravidla smísí tekutá složka syntetického pojiva s plnivem na bázi přírodního nebo probarveného křemičitého písku o různé granulometrii. Tloušťka syntetické podlahy je především závislá na požadovaném zatížení a životnosti podlahy a pohybuje se od 0,15 mm (nátěr) až do 10 - 15 mm (plastbeton). Podle požadavků uživatele může být povrch hladký až hrubý podle požadovaného součinitele tření.

Velkou výhodou syntetických podlah je i jejich estetické působení. To je dáno především možností realizace v široké barevné škále (např. dle vzorníku RAL). Syntetické podlahy nemusí být jednobarevné. Při použití plniva z barevných křemičitých písků nebo povrchově aplikovaných různobarevných chipsů jsou barevné možnosti neomezené.

 

Designové podlahy  

Betonová průmyslová podlaha, neboli vsypová podlaha, je tradičním řešením pro průmyslové objekty, skladovací a výrobní haly, komerční objekty atd. Tyto podlahy si v dnešní době našly své uplatnění i mezi moderními designovými podlahami. Naše společnost nabízí zcela unikátní systém, kdy lze průmyslovou podlahu použít jako designovou podlahu do interiérů, kanceláří, rodinných domů, vstupních hal a všude tam, kde chcete docílit podlahy industriálního vzhledu. Naším systémem „FINISH BVG“ tak docílíme, že podlaha realizovaná z betonu bude naprosto hladká, vysoce lesklá a stále bude mít pevnostní a otěruvzdorné vlastnosti průmyslové podlahy.

Nosná část podlahy je tvořena vyztuženou betonovou deskou. Betonová směs se dopravuje do místa ukládání čerpadlem, do požadované úrovně je srovnána pomocí rotačního laseru, zvibrována a zahlazena plovoucí latí. Povrch se dále zpracovává technologií strojního hlazení s postupnou aplikací integrované obrusné vrstvy (vsyp). Celková tloušťka otěruvzdorné vrstvy je až 2,5 mm. Bezprostředně po hlazení se povrch uzavře penetračním prostředkem. Dále se provedou dilatační řezy a podlaha se zakryje geotextílií a zakropí vodou. Cca po 60 dnech, v závislosti na prostředí vyzrávání podlahy, se povrch podlahy upravuje speciálními diamantovými pady. Postupným broušením sjednocujeme povrch do odpovídající konečné hladkosti. Dále se aplikuje hloubková krystalizace, která zajišťuje vytvrzení podlahy chemickou přeměnou měkkých částic na vysoce odolné sloučeniny až do hloubky 12 mm. Tato selektivní chemická reakce probíhá nejen na povrchu mikro/makročástic, ale funguje až na molekulární úrovni. Výsledkem je vytvrzení povrchu, nesprašování povrchové vrstvy, navýšení tvrdosti a povrchové odolnosti proti opotřebení. Posledním krokem je provedení závěrečné impregnace, kterou povrch podlahy uzavřeme. Podlaha je tak odolnější proti vniknutí kapalin, obecnému znečištění a je snazší na údržbu a čištění. Absorpce vody je snížena, přičemž propustnost vodních par je pouze nevýznamně narušena. Účinné látky jsou odolné vůči UV záření, nežloutnou. Citlivost povrchu na kyseliny zůstává, je jen částečně snížena. Výsledný vzhled podlahy je jednotný a celistvý. Podlahu „FINISH BVG“ lze provádět i v různých barevných odstínech. Konečná barevnost podlahy je vždy tvořena kombinací barevného vsypu s odstíny šedé. Následná údržba a úklid podlahy nevyžaduje žádnou zvláštní péči. Podlahu uklízíme standartně vysátím, zametáním, vytíráním atd. Jako čisticí prostředek doporučujeme používat přípravek, který má jako druhotnou vlastnost obnovování lesku.

 

Renovace povrchu

Provádíme unikátní systém zušlechtění povrchu Systém „OBNOVA BVG“. I přes velmi vysokou otěruvzdornost povrchové vrstvy průmyslové podlahy v závislosti na frekvenci mechanického zatížení dochází po určitém čase k postupné segregaci povrchu. Podlaha přestává mít hladký vzhled, povrch je drsnější, sprašující a méně odolný, více nasákavý a hůře čistitelný. Díky našemu řešení „OBNOVA BVG“ mohou opotřebované podlahy získat zpět svůj lesk a sílu. Povrch bude daleko pevnější a odolnější. Naším systémem Vám prodloužíme užitné vlastnosti podlahy o dalších několik let. Tento náš systém je cenově daleko dostupnější, než případné opravy povrchů např. na bázi pryskyřičných nebo polymercementových stěrek apod.

Nejprve povrch přebrousíme speciálními diamantovými pady. Podle stupně opotřebení povrchu podlahy volíme odpovídající hrubosti brousícího padu a postupným broušením sjednocujeme povrch do odpovídající konečné hladkosti. Výhodou broušení diamantovými pady je, že nedochází k odbrušování pevnostního jádra povrchové vrstvy vsypu, která je pouze cca 2 mm. Broušením tak pouze sjednocujeme povrch (vyhlazujeme), úbytek vsypové otěruvzdorné pevnostní vrstvy je pouze v desetinách milimetru. Následuje aplikace hloubkové krystalizace, která zajišťuje vytvrzení podlahy chemickou přeměnou měkkých částic na vysoce odolné sloučeniny až do hloubky 12 mm. Tato selektivní chemická reakce probíhá nejen na povrchu mikro/makročástic, ale funguje až na molekulární úrovni. Výsledkem je vytvrzení povrchu, nesprašování povrchové vrstvy a výrazné zvýšení tvrdosti a povrchové odolnosti proti opotřebení. Závěrem povrch podlahy uzavřeme speciální impregnací. Podlaha je tak odolnější proti vniknutí kapalin, obecnému znečištění a je daleko lépe čistitelná. Absorpce vody je snížena, přičemž propustnost vodních par je pouze nevýznamně narušena. Účinné látky jsou odolné vůči UV záření, nežloutnou. Citlivost povrchu na kyseliny zůstává, je jen částečně snížena. Výsledný vzhled podlahy je jednotný a celistvý. Podstatnou měrou k dlouhodobému zachování výsledných vlastností podlahy po provedení systému OBNOVA BVG závisí i následná péče a údržba. Doporučujeme provádět běžnou údržbu a čištění podlah pomocí přípravků, které při mytí obnovují lesk a ochranu proti skvrnám.

 

Opravy podlah

I přes extrémně vysokou odolnost průmyslové betonové nebo epoxidové podlahy, podléhá podlaha přirozenému stárnutí. Mechanické namáhání spojené s klimatickými vlivy a působením okolního prostředí poškozují povrch podlahové konstrukce v průběhu jejího užívání. Naše společnost Vám nabízí komplexní služby v oblasti oprav a renovace podlah. Vaše opotřebované podlahy mohou získat zpět svůj lesk a sílu. Užitné vlastnosti podlahy se Vám prodlouží o dalších několik let.

Oprava výtluků a děr

Prvotní vadou u průmyslových podlah bývá lokální drobné poškození povrchu. Ať už pádem těžkého břemena nebo vrypem od mechanizace. Je bezpodmínečně nutné provést okamžitou opravu tohoto poškození v rané fázi vzniku. Neodbornou opravou nebo podceněním nutnosti opravy lokálního poškození může dojít k postupné degradaci a narušení celkové stability nosné podlahové konstrukce. Náklady na pozdější opravu jsou pak velmi vysoké.

Technologie opravy spočívá v obřezání opravovaného místa, vybourání a odstranění nesoudržné vrstvy, vysátí, napenetrování nízkoviskozním penetračním prostředkem, vyplnění plastbetonem nebo matylmetakrylátem, uhutnění, přebroušení a případné uzavření povrchu.

Oprava vylámaných hran dilatačních spár

V průběhu dynamického namáhání v místech intenzivního pohybu manipulační techniky (ruční paletové vozíky, VZV s tvrdými koly apod.) může dojít k poruchám hran smršťovacích a dilatačních spár. Další měrou je i kvalita nosné desky, její nosnost a mechanické vlastnosti podkladních vrstev, kdy při přejezdu manipulační techniky může být patrné houpání jednotlivých dilatačních celků. V případě i jen nepatrného lokálního zjištění olamování hrany spáry, je bezpodmínečně nutné provedení opravy tohoto místa. Neodbornou opravou nebo podceněním nutnosti opravy lokálního poškození spáry může dojít k postupné degradaci a narušení celkové stability nosné podlahové konstrukce. Náklady na pozdější opravu mohou být extrémně vysoké.

Způsob opravy volíme v závislosti na rozsahu poškození a intenzitě dynamického namáhaní. U malého poškození hrany spáry volíme opravu rozšíření dilatační spáry prořezáním a její přetmelení. U vysoko namáhané podlahy volíme opravu vložením ocelového profilu, u rozsáhlejšího poškození provádíme reprofilaci plastbetonem, popřípadě i kombinací vložením ocelového profilu.

Opravy houpajících desek, injektáž

Při dotvarování podlahových desek průmyslových podlah během zrání a vysychání dochází k objemovým změnám. V praxi se objemové změny projevují především smrštěním na okraji smršťovacích polí podlahové desky, kde může dojít k jejich prohnutí. Další měrou je i případné méně stabilní podloží či přetěžování podlahy. Prohnutí desek je znatelné především v rozích smršťovacích polí, kdy během provozního namáhání, především pojezdem dopravních prostředků, může docházet ke značným vzájemným pohybům sousedních polí – „klapání desek“. Opravu provádíme nízkotlakou injektáží. Používáme speciální vysokopevnostní zálivkové hmoty.

Oprava trhlin

Divoké smršťovací trhliny desek, vyztužených rozptýlenou výztuží nebo celoplošnou ocelovou vyztuží, nepředstavují z hlediska únosnosti podlahy a provozuschopnosti žádné riziko a vykazují vyšší únosnost než smršťovací trhliny v řezaných spárách. Pokud povrch desek tvoří finální nášlapnou vrstvu, jsou divoké smršťovací trhliny pouze estetickou závadou. Oprava spočívá ve vyfrézování komůrky, zalití trhliny nízkomolekulárním epoxidem a závěrečném přebroušení.

Opravu trhlin v průmyslových podlahách, které jsou namáhány vysokým provozem a dynamickými rázy, je nutné provést zmonolitněním a spojením obou částí pomocí kotev. Volba tvaru a průměru kotev a jejich rozestupy se volí podle únosnosti podlahy. Kotvy se vkládají do předem připravených drážek, které se zalijí nízkomolekulárním epoxidem, a poté se povrch přebrousí. Pro případné estetické sjednocení podlahy je možné provést epoxidový nátěr.

 

Ocelové konstrukce 

Jsme schopni navrhnout nejoptimálnější výrobní řešení, provést vlastní výrobu, montáž a kompletní vyhotovení výkresové dokumentace včetně 3D vizualizace jakékoliv ocelové konstrukce. Veškerá výroba podléhá certifikaci na výrobu ocelových konstrukcí třídy provedení „EXC3“. Vyrábíme schodišťové zábradlí, balkonové a terasové zábradlí v zinkovaném i nerezovém provedení. Dále vyrábíme dvoukřídlá vrata, posuvná vrata, samonosná posuvná vrata, brány a branky dle Vašich konkrétních požadavků. Dodáváme ocelové konstrukce hal, ocelové přístřešky, pergoly, markýzy, mříže, madla, dělící stěny, požární žebříky, transportní kovové palety. Svařujeme metodami MIG/MAG, TIG/WIG včetně svařování hliníku i svařování nerezu. V oblasti kovovýroby dále provádíme stříhání, ohýbání, ohraňování, skružování, zakružování, děrování, soustružení, frézování, vrtání, pálení, řezání a dělení materiálu. Dále se specializujeme na výrobky pro betonové podlahy: dilatační profily do betonu, ocelové dilatační spáry, ocelové pracovní dilatace, ocelové bednění, lemovací profily, ukončovací úhelníky, dokončovací hladicí lopatky, hladicí disky, dilatační trny.

 

Dilatační spáry

Specializujeme se na výrobu a vývoj dilatačních ocelových přejezdových profilů. Tyto profily se používají jako objektové dilatace, zároveň plní funkci ztraceného bednění. Dají se též využít k trvalému spojení.

Dle požadovaného statického i dynamického zatížení navrhneme nejoptimálnější řešení volby dilatační spáry. Dodáváme jednoduché pracovní dilatační spáry, dále objektové dilatace pro vysoko zátěžové podlahy, speciální sinusové dilatační spáry určené pro podlahy zatěžované intenzivním pojezdem manipulační techniky a pro extrémně zatěžované podlahy dodáváme speciální těžké dilatační zubaté spáry. Všechny dilatační profily dodáváme též v úpravě zinkováním a v nerezovém provedení.

 

Ostatní služby 

Naše společnost dále provádí tyto služby: izolace proti zemní vlhkosti, podpovrchové a podzemní vodě, protiradonové izolace, izolace proti ropným produktům, dodávku tepelné izolace a kročejové izolace. Dále provádíme frézování betonu, broušení betonu a tryskání betonu (ocelovými kuličkami). Provádíme řezání betonu až do hloubky 250 mm, řezání drážek, včetně provádění "V" drážky. Dále zajišťujeme vrtání betonu jádrovým vrtáním.